در صورت تمایل می توانید وجه سفارش خود را به کارت یا حساب ما واریز کنید

شماره کارت بانک ملی   0815-6040-9918-6037  به نام فرزین رشیدی

شماره حساب سیبا بانک ملی 0102342846001